28 май

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ,

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Във връзка с изпълнение на Заповед № РД 09-387/30.03.2015 г. на министъра на образованието и науката, т. 11.3.2 от Приложение № 1, желаещите ученици от VІІ клас в присъствието на родител (настойник) могат да се запознаят с проверените си изпитни работи. 

Проверените писмени работи ще се представят на учениците и техните родители (настойници), както следва:

  •   Писмени работи по български език и литература – в ОУ „Васил Априлов” – Бургас, ет. 1 стая  № 14;
  •   Писмени работи по математика – в ОУ „Васил Априлов” – Бургас – ет. 1, стая № 15.

04.06.2015 г. – от 09.00 ч. до 13.00 часа

05.06. 2015 г. – от 13.30 ч. до 17.30 часа

08.06.2015 г. – от 09.00 ч. до 13.00 часа

от 13.30 ч. до 17.30 часа

  •   Изпитни работи по изобразително изкуство – в СОУ „Св. Св. Кирил и Методий” – Бургас, ет. 1, стая № 4.

10.06.2015 г.- от 09.00 ч. до 13.00 часа

11.06.2015 г.- от 13.30 ч. до 17.30 часа.

Не се разрешава изнасяне, копиране или преписване на изпитните работи.

Съгласно разпоредбите на чл. 9, ал. 8 от Наредба № 11/28.03.2005г. за приемане на ученици в държавни и общински училища оценките от приемните изпити са окончателни.