9 ноември

Ученици от СУ „Н. Й. Вапцаров” посетиха Природен парк „Странджа”

На 4. 11. 2016 г. се осъществи учебна екскурзия от г-жа Я. Василева и участниците, включени в група по интереси „Със Странджа в сърцето” по Проект „Твоят час” – Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Третокласниците  получиха своя пореден урок за родния край в Информационния посетителски център на Природен парк „Странджа” – град Ахтопол. Под вещото ръководство на Иван Камбуров и Милен Рашков учениците се запознаха с флората и фауната на Странджа, с обичаите и традициите на населението в този район.

Особен интерес предизвикаха забавните игри за откриване на птиците по макет на размаха на крилете, подреждането на пъзели, запознаване със следите, оставени от животните при тяхното придвижване.

Учениците изгледаха с внимание филма за Природен парк „Странджа” и получиха удовлетворяващи отговори на своите въпроси.