12 ноември

Отлични резултати от Националното онлайн оценяване на

дигиталните компетентности

През месец юни 2016 г. учениците от X  клас на СУ „Н. Й. Вапцаров” участваха в пилотния проект на МОН за оценяване на дигитални компетентности.

Оценяването включваше решаване на тест (Модул 1) за 30 минути и решаване на практическа задача (Модул 2) – 60 минути. Проверяваха се компетентности, които съответстват както на Държавните образователни изисквания по учебните предмети Информационни технологии и Информатика, така и на Европейската референтна рамка за дигиталната компетентност.

Тестовият вариант и практическата задача на всеки ученик по време на оценяването се генерират на случаен принцип, като учениците не се явяват на един и същи тест, а на еквивалентен на този, който е примерен.

12 ученици от СУ „Н. Й. Вапцаров” – гр. Царево получиха удостоверение от МОН за постигнати отлични резултати.

Клуб „Млад PR, журналист и фотограф”