20 ноември

logo-1

logoeu

Киното – неговата история, развитие и специални ефекти

Учениците от клуб „Филмово изкуство” изнесоха презентация на тема „Киното – неговата история, развитие и специални ефекти”. Визуалните ефекти, играчките (фенакистоскоп и томатроп) бяха изработени от учениците от клуб „Мултимедийни технологии”, с ръководител г-жа М. Радкова и СИП „Информационни технологии”, с ръководител г-жа В. Христова.

Голям интерес сред публиката предизвика презентирането на костюмите и грима на актьорите в киното.

Участниците бяха поздравени от г-жа Ваня Атанасова – директор при СУ „Никола Вапцаров”, Царево, за чудесното представяне, като им пожела успехи в бъдещи ученически филмови конкурси.

Накрая беше пуснат откъс от филма „Великият диктатор” на великия режисьор, сценарист, актьор, оператор, композитор  – Чарли Чаплин.

Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.