Професии в услуга на гората

2016-10-21-11-34-39

„Професии в услуга на гората”

     Това бе поредната тема за участниците в група по интереси „Със Странджа в сърцето”. В класната стая им гостува Милен Рашков – биолог от ПП „Странджа”. Ученици и природозащитник се познават  от 2 години и разговорите преминаха по приятелски. Разказът бе вълнуващ, на зададените въпроси децата получиха изчерпателни и забавни отговори. Дни преди Седмицата на гората за третокласниците бе интересно да разберат, че има много хора, които полагат грижи за растителния и животински свят на Странджа. Отново да се докоснат до многообразието в гората. Да усетят и своята роля при опазване на биоразнообразието на родния край.

 

Проект BG05M2OP001-2.004-0004„Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейскитеструктурни и инвестиционни фондове.