Седмица на гората

2016-10-21-11-34-39

Седмицата на гората18009072_1527472787265651_811662469_n

      в група по интереси „Със Странджа в сърцето”

      в СУ”Н.Вапцаров”- гр.Царево по Проект „Твоят час”

На 8.04.2017г. участниците в „Със Странджа в сърцето” закри седмицата на гората с посещението си на Защитена местност „Марина река”.Топлото слънце и събуждащата се гора предизвикаха приятни емоции сред децата, които не пропускаха да фотографират всяко стръкче и причудливо дърво.Разходката имаше и познавателен характер-учениците слушаха разказа за реликтните растения в местността, четяха и обсъждаха информационните табели по екопътеката.На място откриваха растителните видове, за които бяха чели в клас и задълбочено анализирали, за да подготвят своята книжка.

             По случай Седмицата на гората участниците в група „Със Странджа в сърцето” посетиха разсадника на Държавно Горско стопанство –Царево. С интерес изслушаха разказа на инж.Мариян Костадинов-Директор на стопанството за видовете, отглеждани на територията на Горски разсадник „Зиркова воденица” – туя, ела,бреза,арония. През следващите месеци ще бъде засадено и Годжи бери. Учениците разшириха знанията си за иглолистни и широколистни храсти и дървета, за грижите, полагани за тях от горските служители.

Проект BG05M2OP001-2.004-0004„Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейскитеструктурни и инвестиционни фондове.