Информация

Информация относно взаимодействие на доставчиците на социални услуги от консултативен тип и училищата при случаи на инциденти с деца.

Публикувана на: май 27, 2017 @ 7:03


Стипендии през II срок на учебната 2016/2017 г.

  • Заповед № 845/09.02.2017 год.

Комисия за стипендиите в СУ «Н.Й.Вапцаров» гр. Царево в състав:

Публикувана на: февруари 10, 2017 @ 8:05

 

Публикувана на: февруари 10, 2017 @ 8:10


 

 

Публикувана на: октомври 11, 2016 @ 08:29


 

На основание чл.9 от ПМС №33/15.02.2013 год. на МС за стипендиите на учениците  и Протокол №4/02.03.2016 год. на Комисията за стипендиите назначена със Заповед№857/09.02.2016 год. на Директора на СОУ „Н.Й.Вапцаров” – гр.Царево  определям за   стипендианти  през  втори   срок на учебната  2015/2016 год.  следните ученици: …


 

 

Публикувана на: февруари 22, 2016 @ 13:37


 

 

В тридневен срок  от  11.06.2015 год. до  15.06.2015 год. включително от 08.00 ч.  – 12.00 ч. в кабинета на пом.- директорите, зрелостниците могат да  се запознаят лично с индивидуалните си оценки  от положените ДЗИ от протоколите с изпитните резултати  и с изпитните си работи, след представяне на документ за самоличност / лична карта, паспорт или свидетелство за правоуправление / и полагане на подпис в присъствието  на представител на Училищната зрелостна комисия.

           На зрелостниците,  както  и на членовете на зрелостната комисия забранявам да изнасят, копират или снимат изпитните работи.


 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

УВАЖАЕМИ КАНДИДАТ – ГИМНАЗИСТИ,

НАПОМНЯМЕ ВИ СЛЕДНОТО:                

ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В ПЪРВИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ:

От 16.06.2015 г. до 19.06.2015 г. кандидатите, които са издържали приемните изпити, подават заявление за участие в първи етап на класиране в следните училища (гнезда):


 

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ,

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Във връзка с изпълнение на Заповед № РД 09-387/30.03.2015 г. на министъра на образованието и науката, т. 11.3.2 от Приложение № 1, желаещите ученици от VІІ клас в присъствието на родител (настойник) могат да се запознаят с проверените си изпитни работи. 


СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ „НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ” – гр. ЦАРЕВО 

Седмица на отворените врати 

„Сподели своя опит – предай нататък” 

23.03.2015 г. – 26.03.2015 г. 

23.03.2015 год. понеделник 

 07.30 ч. – 09.50 ч. – Човекът и природата

Отг. Т. Георгиева– V а, б, в клас

13.30 ч. – 14.05 ч.Български език и литература тема „Изречения в българския език” 

Отг. Т.Павлова – II а клас

 15.30 ч. – 16.05 ч.Математикатема „Умножение и деление със 7”

                                                              Отг. Т. Желязкова  – II б клас

 17.10 ч. – 17.50 ч.Музикатема „Музикални инструменти в Древността и днес”

                                                              Отг. А. Кръстева, М. Апостолова,

                                                              М. Димитрова – IV а, б, в клас

 24.03.2015 год. вторник 

 07.30 ч. – 09.50 ч. – Човекът и природата

Отг. Т. Георгиева– V а, б, в клас

08.50 ч. – 09.30 ч. Човекът и природата тема „Дихателна система”

                                          Отг. Г.Димова – III а клас

 25.03.2015 год. сряда

11.40 ч. – 12.20 ч. Домашен бит и техника  – тема „Изработване на Великденска украса”

                                          Отг. Т. Димитрова – III в клас

 26.03.2015 год. четвъртък 

08.00 ч. – 08.40 ч. Български език и литература  – тема „Думите в речта”

                                      Отг. М. Кирова – III б клас

 14.20 ч. – 15.00 ч. Български език и литература  – тема „Изречението в българския език”

                                      Отг. Й. Павлов  – II в клас

 17.30 ч. „Празник на буквите”

                                                  Отг. Зл. Димитрова, Я. Василева,

                                     Д. Градев – I а, б, в клас

 


 

План-прием след завършен VIII клас за учебната 2015/2016 г.

sou

Една непрофилирана паралелка

Срок на обучение – 4 години.
Брой ученици – 26 в паралелка.
Прием по документи.
Първи балообразуващ предмет – Български език и литература.
Втори и трети предмет – Математика и История и цивилизация.
Балът за класиране, общо 30, се образува като сбор от:
– утроена оценка по Български език и литература, и оценките по Математика, и История и цивилизация от свидетелството за основно образование.
Учениците с еднакъв бал се класират въз основа на общия успех от Свидетелството за завършено основно образование.